Bank Ambitnej Młodzieży

Czym jest BAM?

Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji  młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Główne cele programu

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.

Główne kierunki programu

Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych: rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska, kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Kiedy powstał BAM?

Pierwsza edycja programu została uruchomiona w 2010 roku.

Fundacja wspiera inicjatywy, w które jest zaangażowana młodzież w ramach poniższych zagadnień:

1. Rozwój i edukacja

Wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą; szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Różne formy interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności. Główne przedmioty dofinansowania: Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych Organizacja warsztatów tematycznych Organizacja imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów Kursy dokształcające Inne

2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.

Dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji. Ponadto działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów. Kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Główne przedmioty dofinansowania: Warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości Współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami Organizacja debat, spotkań, szkoleń Kursy, szkolenia inne

3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięć służących wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeń, kształtujących dzieje Polski. Główne przedmioty dofinansowania: Koncerty, wystawy, spotkania Gry terenowe Inscenizacje i rekonstrukcje historyczne Tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniające bohaterów naszych czasów Konkursy historyczne inne

Regulamin do naboru trwającego od 16 października do 15 listopada 2017 r. Regulamin konkursu Bank Ambitnej Młodzieży

Najczęściej zadawane pytania

 • Kiedy można składać wniosek? Wnioski można składać w wybranych terminach publikowanych na stronie internetowej w zakładce Program grantowy BAM/terminy.
 • Kiedy można się spodziewać informacji o wynikach konkursu? Data rozstrzygnięcia konkursu podawana jest w regulaminie oraz na stronie Fundacji.
 • Czy środki finansowe Wnioskodawca otrzyma zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku? Nie. Przelew środków finansowych na konto organizacji następuje na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności nasza Fundacja przygotowuje umowę darowizny, która przekazywana jest organizacji za pośrednictwem dyrektora oddziału Banku, który rekomendował daną organizację. Organizacja podpisuje umowę i odsyła jeden podpisany egzemplarz do Fundacji. Po otrzymaniu przez Fundację podpisanej kopii, przelewane są środki.
 • Czy istnieje ograniczenie wysokości grantu, o jaką mogę się ubiegać? Tak. Maksymalna kwota grantu w ramach programu  Bank Ambitnej Młodzieży jest uzależniona od naboru. Przy każdym naborze może się różnić.
 • Jakiego typu projekty nie mogą być dotowane w ramach Programu BAM? Program BAM nie przewiduje dofinansowania przeznaczonego na wsparcie bieżącej działalności Wnioskodawcy.
 • Czy można składać więcej niż jeden wniosek o przyznanie  grantu? W danym roku kalendarzowym można złożyć nie więcej niż dwa wnioski w ramach danego konkursu, z co najmniej półroczną przerwą. Jednak w skali roku jedna organizacja może otrzymać tylko jeden grant w ramach konkursu BAM. Dlatego w momencie, gdy organizacja otrzymała środki na dofinansowanie zaplanowanych działań w ramach BAM, nie może ubiegać się o wsparcie dla innych projektów w tym samym roku w ramach tego konkursu.
 • Czy w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży pomoc mogą otrzymać osoby indywidualne? Nie. Program BAM jest programem grantowym, w którym pomoc udzielana jest tylko wnioskodawcom instytucjonalnym pracującym z grupą młodzieży lub na rzecz młodzieży.
 • Od kogo Wnioskodawca otrzyma informację na temat decyzji przyznania (lub odrzucenia) dotacji? Informacja o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku zostanie przesłana mailowo przez Fundację na adres podany we wniosku. W przypadku wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania grantu Fundacja Banku Zachodniego WBK nie jest zobowiązana do podawania szczegółowych informacji na temat przyczyn odrzucenia wniosku.
 • Z kim powinien kontaktować się Wnioskodawca w celu uzyskania informacji na temat złożonego przez siebie wniosku? Wszelkie zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową: fundacja@bzwbk.pl.
 • Czy Program BAM wspiera inicjatywy podejmowane poza granicami Polski (np. projekty realizowane przez i dla Polonii)? Tak, ale tylko pod warunkiem, że są to działania wspólne, mający charakter integracyjny i edukacyjny w których udział bierze grupa polskiej młodzieży z Kraju i z zagranicy.
 • Czy po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca powinien przygotować jakieś sprawozdanie z realizacji projektu? Tak, do 30 dni po zakończeniu projektu należy sporządzić sprawozdanie finansowo-merytoryczne i złożyć je za pomocą specjalnej aplikacji.
 • Czy organizacja, której przyznano już wcześniej dotację charytatywną w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów, może zwrócić się do Fundacji BZ WBK z prośbą o wsparcie finansowe w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży? Tak, pod warunkiem, że jest to nowy projekt, a jego odbiorcą jest młodzież od 13 do 26 roku życia.
 • Czy spółka z o. o. może starać się o przyznanie grantu? Nie, granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym.
 • Co ze środkami, które nie zostaną wykorzystane w projekcie?

Niewykorzystane środki, należy zwrócić na konto Fundacji.

Lista organizacji, które otrzymały grant w Banku Ambitnej Młodzieży w 2017r. Organizacje nagrodzone w Banku Ambitnej Młodzieży

Złóż wniosek/rozliczenie

Instrukcja wypełniania formularza obowiązującego w każdym naszym konkursie grantowym: